Πολιτικές

Πολιτική Παιδικής Προστασίας & Διασφάλισης

Σκοπός της πολιτικής της Συμβίωσης για την προστασία των παιδιών είναι (1) να διασφαλίσει ότι τα έργα της Συμβίωσης, οι εργαζόμενοι ή άλλοι που εργάζονται με τη Συμβίωση ή για λογαριασμό της Συμβίωσης δεν βλάπτουν τα παιδιά, (2) να διασφαλίσει ότι οι κίνδυνοι για την ασφάλεια και οι περιπτώσεις παραπτωμάτων εντοπίζονται, αναφέρονται και αντιμετωπίζονται με κατάλληλο και έγκαιρο τρόπο και (3) να συμβάλει θετικά σε ένα περιβάλλον στο οποίο τα παιδιά είναι ασφαλή από βλάβη και κακοποίηση, με πλήρη τήρηση των δικαιωμάτων τους, όπως αυτά ορίζονται από τη σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού.

Κώδικας δεοντολογίας

Σύμφωνα με την αποστολή και την πρακτική της Συμβίωσης και τις αρχές της εθνικής και διεθνούς νομοθεσίας και των κωδίκων δεοντολογίας, όλο το προσωπικό της Συμβίωσης, συμπεριλαμβανομένου του τακτικού προσωπικού πλήρους και μερικής απασχόλησης, των ασκούμενων, των εργολάβων, των συνεργαζόμενων οργανώσεων και των εθελοντών, είναι υπεύθυνο για την προώθηση του σεβασμού των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του σεβασμού των ίσων δικαιωμάτων των ανδρών, των γυναικών και των παιδιών. Σεβόμενο την αξιοπρέπεια και την αξία κάθε ατόμου, το προσωπικό της Συμβίωσης αντιμετωπίζει ισότιμα όλα τα άτομα χωρίς καμία διάκριση φυλής, θρησκείας, φύλου, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γλώσσας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ηλικίας, κοινωνικοοικονομικής κατάστασης, αναπηρίας, πολιτικών πεποιθήσεων ή οποιουδήποτε άλλου διακριτικού χαρακτηριστικού.

Gender Equality Policy

SYMBIOSIS’s vision is to seek a world of hope, tolerance and social justice; where poverty has been overcome and people live in dignity and security. SYMBIOSIS puts gender equality in the centre because we know that we cannot overcome poverty and social injustice until all people have equal rights and opportunities. We recognize that power relations between genders and ages are unequal, and that we must challenge patriarchy and promote gender equality to achieve social justice. Through this policy, SYMBIOSIS commits to ensuring that gender equality is fully incorporated in all our work both as a universal human right and an end in itself, as well as a means to overcome poverty and social injustice more effectively. Working with others, SYMBIOSIS seeks to promote equal realization of dignity and human rights for all genders and ages, and the elimination of poverty and injustice. This policy will be implemented in the context of local legal environments.