Κοινωνικά Δικαιώματα, Ένταξη και ΔικαιοσύνηΜετανάστες, Πρόσφυγες, Αιτούντες Άσυλο

Η πολιτική συμμετοχή των μεταναστών αποτελεί το κλειδί για την ύπαρξη των σύγχρονων κοινωνιών, της δημοκρατίας και της οικονομικής σταθερότητας. Η προώθηση μιας συμπεριληπτικής κοινωνίας  είναι σύμφωνη με τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, όπου υπογραμμίζεται ότι “ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής είναι ένας τρόπος ζωής χωρίς αποκλεισμούς”.Δεδομένου ότι στις ευρωπαϊκές κοινωνίες η μετανάστευση  συχνά συνδέεται με  διακρίσεις και η εκπλήρωση της υπόσχεσης της ένταξης φάνταζει μακρινή,  το EMVI στοχεύει να ευαισθητοποιήσει τις κοινωνίες υποδοχής σχετικά με τη σημασία της ένταξης και της πολιτικής συμμετοχής όλων των ομάδων, μεταξύ των χωρών των εταίρων.

Στόχος του έργου είναι να καταστήσει δυνατή και να ενδυναμώσει τη συμμετοχή των μεταναστών στον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών, που τους επηρεάζουν άμεσα – στην Αυστρία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Σλοβενία– καθώς και να φέρει τα θέματα τους στα τοπικά, εθνικά και ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, το έργο αξιοποιεί καινοτόμα εργαλεία όπως η ψηφιακή συμμετοχική πλατφόρμα Decidim, επιδιώκοντας  όχι μόνο να προωθήσει τη ψηφιακή συμμετοχή, αλλά και να παρέχει έναν χώρο για τη συλλογή ιδεών και προτάσεων.

Δραστηριότητες του Προγράμματος

Οι δράσεις περιλαμβάνουν την ανάπτυξη διαφόρων πρακτικών εργαλείων και έναν αριθμό δραστηριοτήτων, που δοκιμάζονται και εφαρμόζονται πιλοτικά σε κάθε χώρα.

 • Αύξηση της συμμετοχής των μεταναστών για να γίνουν φορείς πολιτικών χωρίς αποκλεισμούς
 • Αύξηση της ικανότητας των τοπικών και περιφερειακών αρχών να διαβουλεύονται αποτελεσματικά με τους μετανάστες
 • Δημιουργία καινοτόμων εργαλείων συμμετοχής και άνοιγμα νέων χώρων για να ακουστούν οι φωνές των μεταναστών

Οριζόντια Εργαλεία

 • 5 Εθνικές ερευνητικές εκθέσεις & 1 Οδηγός Καλών Πρακτικών για αποτελεσματικά εργαλεία συμμετοχής
 • 10 διαδικτυακές εκπαιδευτικές ενότητες για την ανάπτυξη των ικανοτήτων των μεταναστευτικών κοινοτήτων διαθέσιμες ως Ανοικτός Εκπαιδευτικός Πόρος
 • Μια κοινή ιστοσελίδα του έργου, όπου μοιράζονται πληροφορίες και εργαλεία
 • Μια γραμμή Άμεσης Πρόσβασης ως ατομική συμπληρωματική βοήθεια στις/στους συμμετέχοντες στις συνεδρίες επιμόρφωσης
 • Συν-δημιουργικά εργαστήρια για την κατάρτιση σχεδίου δράσης για τα τοπικά συμβουλευτικά όργανα μεταναστών
 • Ενημερωτικές συνεδρίες για την προώθηση της χρήσης της τοπικής ψηφιακής πλατφόρμας (εργαλείο ηλεκτρονικής συμμετοχής)

EMVI - Δράσεις

EMVI - Σύνοψη οδηγού καλών πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Η σύνοψη του οδηγού καλών πρακτικών περιλαμβάνει τις σημαντικότερες συστάσεις σχετικά με την πολιτική συμμετοχή των μεταναστών, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας που διεξήχθη στην Αυστρία, την Ελλάδα, τη Γερμανία, την Ιταλία και τη Σλοβενία, στο πλαίσιο του έργου Ενισχύοντας τις φωνές των μεταναστών για τις πολιτικές Ένταξης & Κοινωνικής Συμπερίληψης (EMVI).

Η σύμπραξη του έργου EMVI θεωρεί ότι για την αποτελεσματική λειτουργία των δημοκρατικών συστημάτων είναι σημαντικό όλα τα μέλη της πολιτικής κοινότητας να διαδραματίζουν ενεργό ρόλο και να έχουν ίσα δικαιώματα. Ως εκ τούτου, κρίνεται επίσης σημαντικό να προωθηθεί η πολιτική συμμετοχή των μεταναστών στη χώρα που διαμένουν. Η πολιτική συμμετοχή των μεταναστών μπορεί να τους βοηθήσει να εγκατασταθούν, να νιώσουν μέρος της κοινότητας και να αναπτύξουν κοινωνικά δίκτυα. Η πολιτική συμμετοχή των μεταναστών διασφαλίζει τελικά την διαφορετικότητα της Ευρωπαϊκής κοινότητας.

Προτάσεις:

 1. Το δικαίωμα ψήφου (τουλάχιστον σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο) πρέπει να θεσπιστεί για όλους όσους διαμένουν στη χώρα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 2. Η συμμετοχή, η εκπροσώπηση και η εμπλοκή των μεταναστών σε δημόσιους φορείς που ασχολούνται με θέματα ένταξης, κοινωνικής συμπερίληψης και διαφορετικότητας θα πρέπει να βελτιωθεί, να ενθαρρυνθεί και να αξιοποιηθεί.
 3. Τα προγράμματα ένταξης/κοινωνικής συμπερίληψης και δραστηριοποίησης θα πρέπει να βελτιωθούν και να αναπτυχθούν με ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση και κατάρτιση για την πολιτική συμμετοχή.
 4. Θα πρέπει να οικοδομηθεί η εμπιστοσύνη των μεταναστών και να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των μεταναστευτικών κοινοτήτων και των τοπικών/περιφερειακών/εθνικών αρχών.
 5. Οι πολιτικές ένταξης και κοινωνικής συμπερίληψης θα πρέπει να βελτιωθούν σε δομικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της συστηματικής χρηματοδότησης των οργανώσεων μεταναστών.

EMVI - Οδηγός καλών πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Αυτός ο οδηγός καλών πρακτικών συγκεντρώνει τα σημαντικότερα ευρήματα σχετικά με τις δυνατότητες πολιτικής συμμετοχής των μεταναστών στις πέντε χώρες – εταίρους του έργου: Αυστρία, Ελλάδα, Γερμανία, Ιταλία και Σλοβενία. Βασίζεται στις εκθέσεις που έχουν συνταχθεί σε εθνικό επίπεδο στο πλαίσιο του έργου «Ενισχύοντας τις φωνές των μεταναστών για τις πολιτικές Ένταξης & Κοινωνικής Συμπερίληψης».

Εστιάζοντας στις καλές πρακτικές πολιτικής συμμετοχής των μεταναστών σε κάθε χώρα, διατυπώνονται συστάσεις πολιτικής προς τις δημόσιες (τοπικές, περιφερειακές, εθνικές) αρχές, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η δομική και συστημική βελτίωση της εμπλοκής και της πολιτικής συμμετοχής των μεταναστών, σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Ο οδηγός απευθύνεται σε φορείς λήψης αποφάσεων, δημόσιες αρχές, ηγέτες και οργανώσεις μεταναστών, τοπικούς εμπλεκόμενους φορείς καθώς και σε όσους πρόκειται να το θεωρήσουν  χρήσιμο για την εφαρμογή πολιτικών και μεθόδων για τη δομική συμμετοχή, την ένταξη και τη χειραφέτηση των μεταναστών.

EMVI – Φυλλάδιο Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Το έργο EMVI στοχεύει να καταστήσει δυνατή και να ενδυναμώσει τη συμμετοχή των μεταναστών στο σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών, που τους επηρεάζουν άμεσα, καθώς και να φέρει τα θέματα τους στα τοπικά, εθνικά και ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων.

EMVI – Ενημερωτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα εδώ

EMVI:Ενισχύοντας τις φωνές των μεταναστών για τις πολιτικές Ένταξης & Κοινωνικής Συμπερίληψης

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Το έργο EMVI – Ενισχύοντας τις φωνές των μεταναστών για τις πολιτικές Ένταξης & Κοινωνικής Συμπερίληψης, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει ως στόχο να καταστήσει δυνατή και να ενδυναμώσει τη συμμετοχή των μεταναστών στο σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών, που τους επηρεάζουν άμεσα καθώς και να φέρει τα θέματα τους στα τοπικά, εθνικά και ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, το EMVI συμβάλλει ενεργά στην υλοποίηση των προτεραιοτήτων της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, προωθώντας την ευαισθητοποίηση των κοινωνιών υποδοχής σχετικά με τη σημασία της ένταξης και της πολιτικής συμμετοχής όλων των ομάδων.

Το έργο θα υλοποιηθεί σε 5 χώρες: Αυστρία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία και Σλοβενία.

Εταίροι