Δημοκρατική ιθαγένεια

Χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση “από τα κάτω”, καθώς και συμμετοχικές μεθόδους, το έργο WISE επικεντρώθηκε στην προώθηση της δημοκρατικής ενεργοποίησης και της ενεργού συμμετοχής των πολιτών, ως προς τη χάραξη πολιτικών σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αφετηρία του WISE υπήρξαν οι ιδιαιτέρως δυσμενείς οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες οι οποίες δρουν πολλαπλασιαστικά ως προς την ριζοσπαστικοποίηση της κοινωνίας και την ενίσχυση του ευρωσκεπτικισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Το έργο στόχευε στην ανάλυση πρόσφατων δεδομένων και να στην εξέταση των προοπτικών των κοινωνιών μας στο μέλλον. Αφορμή για το έργο υπήρξε η συμπλήρωση των 60 ετών από την υπογραφή των Συνθηκών της Ρώμης το 2017, αποτελώντας μια καλή ευκαιρία για αναδρομή στην πορεία που ακολούθησε η ενοποίηση της Ευρώπης.

Στόχοι

Οι κύριοι στόχοι του έργου ήταν οι ακόλουθοι:

  • Να συμβάλλει στην κατανόηση των πολιτών γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ιστορία της και την ποικιλομορφία της.
  • Να προωθήσει την ευρωπαϊκή ιθαγένεια και να βελτιώσει τη πολιτική και δημοκρατική συμμετοχή των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
  • Να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση γύρω από θέματα που αφορούν τις κοινές αξίες, την ιστορία και το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή την προώθηση της ειρήνης, καθώς και γύρω από τις αξίες της και την ευημερία των πολιτών της, μέσω της τόνωσης του διαλόγου, του προβληματισμού και της ανάπτυξης.
  • Να ενθαρρύνει τη δημόσια και πολιτική συμμετοχή σε επίπεδο Ένωσης, μέσω της ενίσχυσης της κατανόησης των πολιτών γύρω από τις διαδικασίας λήψης αποφάσεων της Ένωσης και την προώθηση της κοινωνικής και διαπολιτισμικής συμμετοχής, καθώς και του εθελοντισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
  • Η κατανόηση και η ανάπτυξη διαλόγου γύρω από τον Ευρώσκεπτικισμό.
  • Η καταπολέμηση του στιγματισμού των μεταναστών και η δημιουργία αφηγήσεων για την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου και της αμοιβαίας κατανόησης.
  • Η ανάπτυξη συζήτηση γύρω από το μέλλον της Ευρώπης.

Εταίροι