Κοινωνικά Δικαιώματα, Ένταξη και ΔικαιοσύνηΜετανάστες, Πρόσφυγες, Αιτούντες Άσυλο

Το έργο ASAP συμβάλλει άμεσα στην υλοποίηση των προτεραιοτήτων της ευρωπαϊκής ένταξης τόσο ως προς την ενίσχυση των τοπικών δεξιοτήτων, των πόρων και της τεχνογνωσίας, όσο και προς τη διασφάλιση της ασφαλούς πρόσβασης όλων των μεταναστών στις βασικές υπηρεσίες. Από το 2014, η ραγδαία αύξηση στις αφίξεις μεταναστών και προσφύγων έφερε στο φως προϋπάρχουσες ελλείψεις και ενίσχυσε τους διαρθρωτικούς περιορισμούς των τοπικών δημόσιων υπηρεσιών για την παροχή πρόσβασης χωρίς αποκλεισμούς σε βασικές υπηρεσίες για τους μετανάστες και τις μετανάστριες. Η πανδημία εξέθεσε την ευαλωτότητα των μεταναστών με περιορισμένη πρόσβαση στην κοινωνική προστασία και τόνισε τα εμπόδια στην πρόσβαση σε πληροφορίες για τη δημόσια υγεία. Αντιμέτωπες με πολλές επείγουσες και άνευ προηγουμένου προκλήσεις, πολλές τοπικές αρχές έλαβαν έκτακτα κοινωνικά και οικονομικά μέτρα, που όμως απέκλεισαν μετανάστες οι οποίοι δεν είχαν ενημέρωση και υποστήριξη για πρόσβαση στα νέα μέτρα.

Η προσέγγιση των πιο ευάλωτων ομάδων παραμένει πρόκληση. Η κοινωνική απομόνωση είναι ένα από τα κύρια ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι μετανάστριες, μαζί με τις περιορισμένες δεξιότητες στη γλώσσα της χώρας υποδοχής και τις διάφορες μορφές διακρίσεων. Οι δημόσιες υπηρεσίες και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών αναλαμβάνουν κρίσιμο ρόλο στη διευκόλυνση της πρόσβασης στις υπηρεσίες, καθώς μπορούν να υλοποιήσουν συμπληρωματικά καθήκοντα: οι πάροχοι δημόσιων υπηρεσιών θα πρέπει να παρέχουν κατάλληλες υπηρεσίες και πληροφορίες, πολιτιστικά, γλωσσικά και σε σχέση με το φύλο. Οι τοπικές οργανώσεις καλό είναι να μπορούν να συνδιαλέγονται αποτελεσματικά με τους μετανάστες και να έχουν την ικανότητα να επικοινωνούν με τις κοινότητές τους. Μια ισχυρή συνεργασία μεταξύ τοπικών αρχών και των οργανώσεων μπορεί να οδηγήσει σε ευρείες και συμπληρωματικές προσπάθειες ανταπόκρισης στις προκλήσεις της ένταξης, ικανές να ανταποκριθούν στις ανάγκες υπηρεσιών για τις ευάλωτες ομάδες, ενισχύοντας παράλληλα την κοινωνική συνοχή στις κοινότητές τους.

Το ASAP στοχεύει στην υποστήριξη των τοπικών παρόχων υπηρεσιών και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε 6 ευρωπαϊκές χώρες (Αυστρία, Κροατία, Ελλάδα, Ιταλία, Ρουμανία και Ισπανία) και στην εφαρμογή αποτελεσματικών και συστηματικά επαναλαμβανόμενων πρακτικών που μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των μεταναστών στους τομείς της απασχόλησης, της στέγασης, της εκπαίδευσης και της υγείας.

Δραστηριότητες Έργου

  • Καθιέρωση ισχυρής συνεργασίας μεταξύ παρόχων δημόσιων υπηρεσιών και της κοινωνίας των πολιτών σε τοπικό επίπεδο
  • Ενίσχυση της ικανότητας των οργανώσεων και των παρόχων υπηρεσιών όσον αφορά τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τη δικτύωση
  •  Βελτίωση της γνώσης των σχετικών ενδιαφερομένων, τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σχετικά με τις αποτελεσματικές απαντήσεις στις προκλήσεις που μπορούν να αναπαραχθούν.

Διαθεματικά Εργαλεία

  • Ευρωπαϊκό Εγχειρίδιο σχετικά με τις υποσχόμενες πρακτικές που συζητήθηκαν στην ευρωπαϊκή ανταλλαγή και δοκιμάστηκαν στο έργο.
  • Τοπικές εκδηλώσεις που θα ενημερώσουν τους μετανάστες για τις δυνατότητες που προσφέρουν οι δημόσιες υπηρεσίες.
  • Φακέλους πληροφοριών για τα ΜΜΕ που παρουσιάζουν πληροφορίες για τις διαθέσιμες υπηρεσίες και που απευθύνονται σε μετανάστες και πρόσφυγες
  • Ευρωπαϊκό βίντεο με επιλογή των υποσχόμενων (καλών) πρακτικών.
  • Ενημερωτικά φυλλάδια με δεδομένα από τις εκτιμήσεις αναγκών, ιστορίες, περιγραφές κρίσιμων εμποδίων και συστάσεις για πιθανές λύσεις.

Συνάντηση ανταλλαγής απόψεων και πρακτικών

Public Events

Επιμορφωτικές Δράσεις

ASAP-Ενημερωτικά φυλλάδια

Ανταλλαγή πρακτικών από τη Συμβίωση

Μάθετε περισσότερα

Πρόσβαση σε Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας - Φυλλάδιο

Μάθετε περισσότερα

ASAP - Έκθεση Αξιολόγησης Αναγκών Φυλλάδιο Πληροφοριών

Το έργο ASAP «Πρόσβαση σε υπηρεσίες, Ανταλλαγή προσεγγίσεων & πρακτικών» εστιάζει στην αξιολόγηση της ικανότητας παροχής υπηρεσιών των τοπικών δημόσιων φορέων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών όσον αφορά την ένταξη των μεταναστών/στριών, ενώ παράλληλα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των ικανοτήτων τους μέσα από την ενίσχυση της μεταξύ τους συνεργασίας, στη βελτίωση και ανταλλαγή γνώσεων για τις ανάγκες των μεταναστών, καθώς και στην ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων μερών σχετικά με αποτελεσματικές και συστημικά επαναλαμβανόμενες απαντήσεις στις προκλήσεις, που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες στην πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες.
μετανάστες.

Την άνοιξη του 2022, πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα αξιολόγηση των αναγκών σε τοπικό επίπεδο με σκοπό τον εντοπισμό των σημαντικότερων εμποδίων στους τομείς της απασχόλησης, υγείας, εκπαίδευσης και στέγασης, με ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες και τις προκλήσεις για τις μετανάστριες και για τους ευάλωτους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο. Η εκτίμηση των αναγκών περιελάβανε έρευνα γραφείου, συνεντεύξεις σε βάθος και ομάδες εστίασης με πολίτες τρίτων χωρών, εκπροσώπους οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και δημόσιων αρχών.

Δείτε το παρακάτω φυλλάδιο πληροφοριών!

Μάθετε περισσότερα

ASAP-Ενημερωτικό φυλλάδιο

Το έργο ASAP συμβάλλει άμεσα στην υλοποίηση των προτεραιοτήτων της ευρωπαϊκής ένταξης, τόσο ως προς την ενίσχυση των τοπικών δεξιοτήτων, των πόρων και της τεχνογνωσίας έως τη διασφάλιση της ασφαλούς πρόσβασης όλων των μεταναστών στις βασικές υπηρεσίες.

Δείτε το παρακάτω φυλλάδιο πληροφοριών!

Μάθετε περισσότερα

Οπτικοακουστικό υλικό

ASAP Project: How welcoming is Europe for migrants?

Η Συμβίωση – Σχολή Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα, μέλος του Δικτύου του Συμβουλίου της Ευρώπης, μαζί με 11 ευρωπαϊκές οργανώσεις από 10 χώρες της Ε.Ε., αναλύει κατά τη διάρκεια του έργου Accessing Services, Sharing Approaches and Practices (ASAP) πόσο φιλόξενη είναι η Ευρώπη για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν τα κενά και οι ανάγκες που υπάρχουν.

Το έργο ASAP συμβάλλει στην υλοποίηση των Ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων ένταξης, ενισχύοντας τις ικανότητες, τους πόρους και την εμπειρογνωμοσύνη, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι οι μετανάστριες/ες έχουν ασφαλή πρόσβαση στις βασικές υπηρεσίες. Οι εταίροι του προγράμματος συναντήθηκαν στη Θεσσαλονίκη για τη 2η διακρατική συντονιστική επιτροπή στις 12-13 Οκτωβρίου 2022.

Press Release

Το έργο ASAP: Πρόσβαση σε υπηρεσίες, Ανταλλαγή προσεγγίσεων και πρακτικών, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στοχεύει στην υποστήριξη των τοπικών παρόχων υπηρεσιών και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στην εφαρμογή αποτελεσματικών και συστηματικά επαναλαμβανόμενων πρακτικών που μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των μεταναστών στους τομείς της απασχόλησης, της στέγασης, της εκπαίδευσης και της υγείας.

Το έργο ASAP συμβάλλει άμεσα στην υλοποίηση των προτεραιοτήτων της ευρωπαϊκής ένταξης τόσο ως προς την ενίσχυση των τοπικών δεξιοτήτων, των πόρων και της τεχνογνωσίας, όσο και ως προς τη διασφάλιση της ασφαλούς πρόσβασης όλων των μεταναστών στις βασικές υπηρεσίες. (στόχος 15 – Παγκόσμιο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση).

Πράγματι, η πανδημία COVID-19 ήρθε σε μια κρίσιμη συγκυρία για τη διεθνή μετανάστευση. Λίγο πριν από την κρίση, καταγράφηκαν υψηλές εισροές και οι πληθυσμοί των μεταναστών αυξήθηκαν παντού στην Ευρώπη. Αν και αρκετά κράτη μέλη της ΕΕ χρησιμοποίησαν την πανδημία για να δικαιολογήσουν το κλείσιμο των συνόρων τους σε όλους τους μετανάστες, πρόσφατες μελέτες αναφέρουν ότι αυτό θα έχει μικρή επίδραση στη μακροπρόθεσμη μετανάστευση

Το έργο  θα υλοποιηθεί σε 6 ευρωπαϊκές χώρες:Αυστρία, Κροατία, Ελλάδα, Ιταλία, Ρουμανία και Ισπανία καθώς και θα απευθύνεται σε παρόχους υπηρεσιών, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και μετανάστες.

Εταίροι