Κοινωνικά Δικαιώματα, Ένταξη και ΔικαιοσύνηΜετανάστες, Πρόσφυγες, Αιτούντες ΆσυλοΜη κατηγοριοποιημένο

Το πρόγραμμα EMV-LII έχει σχεδιαστεί με βάση την αρχή ότι η συμμετοχή των μεταναστών είναι πρωταρχικής σημασίας για την επιτυχία της ένταξης και των στρατηγικών ένταξης σε τοπικό επίπεδο. Bασίζεται στο προηγούμενο έργο AMIF EMVI 2022-2023 (“Ενισχύοντας τις φωνές των μεταναστών για τις πολιτικές Ένταξης & Κοινωνικής Συμπερίληψης”), έχοντας ως στόχο την εμβάθυνση και την ενίσχυση των διαδικασιών που έχουν ήδη δοκιμαστεί και ξεκινήσει.

Αντικείμενο αυτού του προγράμματος είναι να καταστεί δυνατή και να αναβαθμιστεί η συμμετοχή των μεταναστών στις στρατηγικές ένταξης σε τοπικό επίπεδο καθώς και να εφαρμοστούν και να ενισχυθούν αποτελεσματικοί και βιώσιμοι μηχανισμοί συμμετοχής. Συγκεκριμένα, εισάγει και δοκιμάζει τη συνεργασία μεταξύ μεταναστών και τοπικών αρχών (ΟΤΑ) στον συν-σχεδιασμό και στην από κοινού υλοποίηση αυτών των στρατηγικών. Βασίζεται και ενισχύει τρία καινοτόμα εργαλεία για τη συμμετοχή των μεταναστών τα οποία εφαρμόστηκαν πιλοτικά στο προηγούμενο έργο AMIF EMVI: τα εργαστήρια ανάδειξης θεμάτων, ένα ηλεκτρονικό εργαλείο συμμετοχής και τα γνωμοδοτικά συμβούλια των μεταναστών. Τα εργαλεία αυτά θα ενισχυθούν σε πέντε χώρες και θα επεκταθούν στο Λουξεμβούργο και την Κροατία.

Το έργο συγκεντρώνει 19 ενδιαφερόμενους φορείς σε επτά κράτη μέλη: από την Αυστρία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Σλοβενία, την Κροατία και το Λουξεμβούργο.

Στόχος του έργου

Το πρόγραμμα EMV-LII στοχεύει στην υποστήριξη της ανάπτυξης και της εφαρμογής τοπικών στρατηγικών ένταξης μέσα από την ενίσχυση της συμμετοχής των οργανώσεων μεταναστών προς την κατεύθυνση της αποτελεσματικότερης ένταξης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, με έμφαση στην ένταξη των νέων μεταναστών και των γυναικών.

Επιμέρους στόχοι

  • Ενίσχυση και ενδυνάμωση της συμμετοχής των μεταναστών στην τοπική ένταξη μέσω της επιμόρφωσης και της ανάπτυξης ικανοτήτων.
  • Αύξηση της ικανότητας και της προθυμίας των τοπικών και περιφερειακών αρχών να συμπεριλάβουν τους μετανάστες στον σχεδιασμό και την εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ένταξης.
  • Ενίσχυση των μηχανισμών συμμετοχής για την τοπική ένταξη.

Συναντήσεις