Η Προσέγγιση μας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ

Οι στόχοι του εκπαιδευτικού μας προγράμματος περιλαμβάνουν

Τα προγράμματα κατάρτισης και μάθησης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην οικοδόμηση των ικανοτήτων των ατόμων, των οργανισμών και των θεσμών ώστε να συμβάλλουν με τη σειρά τους στην οικοδόμηση των δημοκρατικών θεσμών και της δημοκρατικής ιδιότητας του πολίτη. Αναπτύσσουμε εκπαιδευτικό υλικό για βασικά θέματα, αναλαμβάνουμε εκπαιδεύσεις σχετικά με αυτά, ενώ διευκολύνουμε την δικτύωση αυτών που έχουν εκπαιδευτεί, ώστε να μπορέσει να μάθει ο ένας από την εμπειρία του άλλου. Χρησιμοποιούμε βιωματικές μεθόδους για να δημιουργήσουμε έναν χώρο στον οποίο τα άτομα μπορούν να αναστοχαστούν πάνω στις δικές τους πρακτικές και να μάθουν νέες προσεγγίσεις, τεχνικές και εργαλεία προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η εργασία τους συμβάλλει ενεργά στη δημοκρατία.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η Συμβίωση συνεργάζεται με περισσότερους από 50 συνεργάτες παγκοσμίως. Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε καλλιεργήσει εθνικές και περιφερειακές συνεργασίες και διατηρούμε την οικοδόμηση εμπιστοσύνης ως κεντρικό στοιχείο των σχέσεών μας.

Πιστεύουμε ότι οι δίκαιες λύσεις αναφορικά με την ανισότητα και την αδικία μπορούν να επιτευχθούν μόνο τοποθετόντας στο κέντρο τις φωνές εκείνων που επηρεάζονται άμεσα από την αδικία – φωνές που πολύ συχνά φιμώνονται. Το εκτεταμένο δίκτυο των μακροχρόνιων συνεργατών μας μάς δίνει τη δυνατότητα να εργαζόμαστε με ενημερωμένο τρόπο ως προς τις θεματικές, συνδέοντας συλλογικά διαφορετικές αντιλήψεις και προοπτικές. Οι γνώσεις που αποκτούμε από τη διεθνή και στο πεδίο εργασία μας, πληροφορούν την προσέγγισή μας στον πολιτικό διάλογο και τη θεσμική δέσμευση.

Η δημοκρατία απαιτεί συνεργασία με τους άλλους. Τα ζητήματα που στοχεύουμε να αντιμετωπίσουμε απαιτούν μια πολυδιάστατη προσέγγιση που είναι πέρα ​​από την εμβέλεια μιας μεμονωμένης οντότητας και οι λύσεις στα κοινωνικά προβλήματα πρέπει από τη φύση τους να εφαρμόζονται μέσα από την κοινωνία. Ως εκ τούτου, συχνά βασιζόμαστε σε άτομα και οργανισμούς που εκπροσωπούν περιθωριοποιημένες κοινότητες για τον ορισμό και την επίτευξη μετασχηματιστικών αλλαγών και αναγνωρίζουμε ότι πρέπει να εργαστούμε σε δίκτυα και συνεργασίες προκειμένου να έχουμε αντίκτυπο σε οποιαδήποτε σημαντική κλίμακα.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΛΟΥ

Λίγες χώρες καταβάλλουν συστηματικές προσπάθειες για να ενσωματώσουν μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο στον κοινωνικό και πολιτικό ιστό τους και λιγότερες μπορούν να διεκδικήσουν την επιτυχία. Η συνεκτίμηση του φύλου συμβάλλει στον επαναπροσδιορισμό του τι μπορούν και πρέπει να σημαίνουν οι έννοιες της δικαιοσύνης, της ισότητας και της ελευθερίας. Λόγω των υφιστάμενων κοινωνικών ανισοτήτων, οι περιθωριοποιημένες ομάδες υποφέρουν από κοινωνικό αποκλεισμό και απομόνωση. Η κοινωνική ένταξη δεν είναι μόνο μια «αμφίδρομη διαδικασία», αλλά περιλαμβάνει πολλούς παράγοντες, φορείς και κρίσεις σχετικά με το πώς οι άνθρωποι σφυρηλατούν σχέσεις για να ενισχύσουν τη σύνδεση με ένα μέρος.

Η προσέγγιση της Συμβίωσης στα ζητήματα της μετανάστευσης και της ευαισθητοποίησης σε θέματα φύλου βασίζεται στην πεποίθηση ότι οι κυβερνήσεις, οι οργανισμοί και τα άτομα που υιοθετούν αυτές τις προσεγγίσεις στη δουλειά τους, όχι μόνο θα ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους πρόκλησης βλάβης, αλλά μπορούν να συμβάλουν ενεργά στην οικοδόμηση θετικής κοινωνικής ένταξης και αλλαγής. Υποστηρίζουμε την ενσωμάτωση της πρακτικής της μετανάστευσης και της ευαισθητοποίησης σε θέματα φύλου στις λειτουργίες των οργανισμών για την αντιμετώπιση δυναμικών της εξουσίας.

Η Συμβίωση εστιάζει στη μετανάστευση και την έμφυλη ανάλυση, τη μετανάστευση και τις έμφυλες αξιολογήσεις, την έρευνα, τη δημιουργία ικανοτήτων και την κατάρτιση. Τονίζουμε την ανάγκη για διαρθρωτικές αλλαγές και τοπική δέσμευση που να ενσωματώνεται στο σχεδιασμό, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση έργων ή προγραμμάτων· αναφορικά με τη μετανάστευση και την περιφερειακή, εθνική και τομεακή ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικής με ευαισθητοποίηση σε θέματα φύλου, στρατηγικές επίβλεψης και μεταρρυθμίσεις της οργανωτικής πολιτικής· και τέλος για διευκολυνόμενες διαβουλεύσεις και συμμετοχικές διαδικασίες υλοποίησης.

ΕΡΕΥΝΑ 

Η Συμβίωση πιστεύει στην πολιτική που βασίζεται σε στοιχεία. Η έρευνά μας διασφαλίζει ότι οι παρεμβάσεις και οι προγραμματικές μας αποφάσεις βασίζονται σε μια ισχυρή κατανόηση του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. Η συνεχής αυστηρή ανάλυση αποτελεί το θεμέλιο των προγραμματικών προσπαθειών μας για την αντιμετώπιση των αιτιών των ανισοτήτων και των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μας δίνει τη δυνατότητα να προσαρμοστούμε αποτελεσματικά στις μεταβαλλόμενες δυναμικές.

Η Συμβίωση αναλαμβάνει μια σειρά από διορατικές και καινοτόμες έρευνες και αναλύσεις—από τις διακρίσεις μέχρι την κλιματική κρίση και τον αναγκαστικό εκτοπισμό, τη μετανάστευση και τη διακυβέρνηση. Η έρευνά μας έχει διάφορες μορφές, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερών ακαδημαϊκών αναλύσεων, αναλύσεων πάνω σε θέματα και χώρες, σημειωμάτων πολιτικής και πρακτικής, εκπαιδευτικών εγχειριδίων και εργαλείων.

Πέρα από την ενημέρωση της δικής μας πρακτικής, η έρευνά μας μάς βοηθά να αναδιατυπώνουμε ζητήματα κατά τη συναναστροφή με παράγοντες στο πεδίο. Η παροχή εναλλακτικών, αμερόληπτων προοπτικών μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να εντοπίσουν διοδους για τον μετασχηματισμό των σχέσεων και την επίλυση των συγκρούσεων. Ως βασικό στοιχείο της πολιτικής συνηγορίας της Συμβίωσης, προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι η έρευνά μας όχι μόνο ρίχνει φως σε προκλητικά ζητήματα, αλλά παρέχει επίσης πρακτικές λύσεις στους φορείς λήψης αποφάσεων.